Koszyk

Sklep internetowy, działający pod adresem www.maszyny-szwalnicze.pl , prowadzony jest przez firmę TECHMASZ Cezary Kalinowski z siedzibą w Białymstoku ul. Niska 3, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta miasta Białegostoku pod nr 39374. Przyznano numer Regon: 050460903 oraz NIP: 542-169-43-56.

Warunki ogólne

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.maszyny-szwalnicze.pl. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15-tej oraz w soboty,niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonania zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez firmę TECHMASZ na stronach sklepu internetowego, i potwierdzenie go przez Klienta ( w celu potwierdzenia zamówienia należy kliknąć w link znajdujący się w e-mailu przesłanym na adres podany w zamówieniu).
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia (nie podania wszystkich wymaganych danych, lub gdy podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności), TECHMASZ zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji firma TECHMASZ zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamówienie, które nie zostanie potwierdzone w ciągu 48 godzin od jego złożenia nie będzie realizowane.
 4. Firma TECHMASZ zastrzega sobie, iż zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem takim, że towar jest dostępny w magazynie lub towar jest dostępny u dostawców sklepu. Jeśli koszyk zamówienia jest aktywny, oznacza to, że towar dostępny jest od zaraz w magazynie sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (tj. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 5. Zamówione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon (do wyboru). Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury bądź paragonu, lub anulować je pod nr 0601827771, kontaktując się bezpośrednio z osobą realizującą zamówienie. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 7. Termin realizacji zamówienia wynosi trzy do siedmiu dni roboczych i zależy od dostępności towaru. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji zamówienia, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 8. Koszty przesyłki pokrywane są przez Nabywcę. W określonych przypadkach, ustalonych przez firmę TECHMASZ, opłata za dostawę zamówionego towaru może być przerzucona na sprzedawcę.
 9. Do zakupów przez Internet można użyć przeglądarek tj. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari. Zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji dostępnych na stronach producenta.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.
 2. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Dane firmy lub kontakt” lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
 5. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 6. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie, gwarancja

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 5. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.
 6. W przypadku zwrotu towaru, koszt dostarczenia towaru do Sprzedawcy pokrywa Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysłanych przesyłką za pobraniem.
 7. W przypadku zakupów dokonanych przez przedsiębiorców wyłączona zostaje odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2023 r. poz. 1610).

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Złożenie zamówienia lub zarejestrowanie się w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zależnym od celu rejestracji.
 2. Jeżeli celem rejestracji jest dokonanie zakupu, dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia.
 3. Wszelkie czynności na danych osobowych wykonujemy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane przetwarzane są w naszej siedzibie, której adres podano we Wstępie do Regulaminu.
 4. Każdemu podmiotowi przysługuje prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia jego danych osobowych z naszych zasobów w zakresie nie kolidującym z innymi przepisami prawnymi.
 5. Współdziałamy z organami ścigania w zakresie zapobiegania nadużyciom i przestępstwom internetowym. Interwencje podejmowane są szczególnie w przypadku próby złożenia zamówienia z wykorzystaniem cudzych lub nieprawdziwych danych osobowych.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności znajdują się w załączniku nr 1 do regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.maszyny-szwalnicze.pl
 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym TECHMASZ
 3. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.

Mamy nadzieję, że poruszanie się po naszym sklepie pozwoli Państwu skupić się na przyjemności zakupów.

Życzymy udanych zakupów
TECHMASZ Cezary Kalinowski

Załącznik nr 1 Polityka prywatności5